Yhdistystoiminta

Tavoiteohjelma 2013-2016 ja yhdistystoiminta

Tuusulan Kokoomus ry. on vanhin ja suurin Tuusulassa toimivista Kokoomusjärjestöistä. Yhdistys on perustettu vuonna 1961. Tuusulan Kokoomus ry on Uudenmaan piirin suurin jäsenyhdistys ja seuraavaksi suurin on jäsenistössä eri sataluvulla.

Sääntömääräisissä syys- ja kevätkokouksissa määritellään tulevan toiminnan suuntaviivat, valitaan yhdistyksen hallitus sekä edustajat piirikokouksiin, puoluekokoukseen jne.

Järjestötoiminnasta vastaa syyskokouksessa valittava hallitus, joka kokoontuu
keskimäärin kerran kuukaudessa. Jäsenkunnalle järjestetään keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia,  joissa käsitellään niin Tuusulan kunnallispolitiikan kuin valtakunnanpolitiikankin ajankohtaisia asioita. Keskustelutilaisuuksien tms. lisäksi järjestetään myös vapaamuotoisempia tapahtumia, kuten retkiä, tutustumiskäyntejä, illanviettoja jne.

Kokoomuksen Tuusulan valtuustoryhmään kuuluu vaalikaudella 2013-2016 16 valtuutettua. Tuusulan Kokoomuksella on myös edustus kaikissa tärkeimmissä lautakunnissa tms. luottamuselimissä.

Kunnallisvaaleja 2012 varten Tuusulan Kokoomus uudisti kunnallispoliittisen ohjelmansa kaudelle 2013-2016. Ohjelman työstöön otettiin mukaan valtuustoryhmän edustajia, yhdistyksen aktiiveja ja halukkaita jäseniä. Ohjelmatyön tuloksena syntyivät seuraavat kuntapoliittiset tavoitteet uudelle valtuustokaudelle:

TERVEYS – hyvinvoinnin mittarina on kuntalaisten tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin. Väestön ikääntyminen asettaa haasteita tuottaa riittäviä ja laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita kuntalaisille tulevaisuudessa.

 • Tuusulaan tarvitaan pitkän aikavälin sosiaali- ja terveystoimen kehittämissuunnitelma, jolla taataan palvelujen toimivuus pitkällä aikavälillä, kun tulevaisuuden haasteet ovat totuttua suuremmat
  • Lisättävä palvelutuottajien yhteistyötä (kunta, yritykset ja kolmas sektori)
  • Painopiste ennaltaehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin perusterveydenhuollossa
  • Kartoitetaan tiiviimpää yhteistyötä naapurikuntien kanssa
 • Hoivan tarpeessa olevan kohtelu yksilönä on eettisesti kestävän hoidon peruslähtökohta: otetaan hoidossa huomioon erilaiset tarpeet
 • Panostukset lasten ja nuorten terveydenhuoltoon ja mielenterveyskuntoutukseen maksavat itsensä takaisin – huolehditaan pienten hyvinvoinnista
 • Nuorten yhteiskuntatakuun kautta stoppi syrjäytymiselle

 

IKÄIHMISET– paras paikka asua on oma koti. Tehdään se mahdolliseksi! 

 • Hyvinvointipalvelukeskuksen rakentamista Tuusulaan on kiirehdittävä
  • Tuodaan palvelut lähelle ikäihmisiä
 • Palvelusetelillä valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia yksilöllisiä palveluja, jotka edesauttavat selviytymistä kotona
 • Kotihoidon kattavat palvelut taattava
  • Kotipalvelun, tukipalveluiden ja kotisairaanhoidon riittävät resurssit taattava tukemaan omassa kodissa asumista mahdollisimman pitkään
  • huolehditaan omaishoitajien jaksamisesta – lepopäivä ja tukipalvelut turvattava kaikille tätä arvokasta työtä tekeville
 • Senioreiden monipuolisilla ja kattavilla liikuntapalveluilla ylläpidämme ikäihmisten toimintakykyä

 

PERHEET– lapset ja nuoret pitävät kunnan elinvoimaisena. Helpotetaan työelämän, perheen yhteisen ajan ja harrasteiden yhteensovittamista huolehtimalla joustavista palveluista lapsiperheille.

 • Kunnan on tarjottava joko yksityisen tai kunnan palveluntarjoajan toimesta riittävästi päivähoitopaikkoja
 • Lapsen päivähoidon ja tuetun kotihoidon vaihtoehtojen tulee olla perheen kannalta samassa asemassa
  • Kotihoidontuki kohdennettava alle 3- vuotiaisiin
  • Kuntalisää maksettava myös jos vanhemmat käyvät töissä mutta hoitavat lapsen kotona
 • Kunnalle aloitteellisuutta yhteistyöhön erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kerho-, harrastus- ja opintotoiminnan monipuolisuuden turvaamiseksi
 • Kunnan tulee taata riittävät liikuntapaikat ja liikuntamahdollisuudet harrastetoimintaan – harrastajien määrän kasvu on otettava huomioon myös taloudellisesti

KOULU– paikka johon on kiva mennä ja jossa viihtyvät oppilaat, opettajat ja vanhemmat!

 • Tuusulaan tarvitaan pitkän aikavälin kasvatus- ja koulutustoimen kehittämissuunnitelma
  • Turvataan tulevaisuudessakin laadukas ja monipuolinen perusopetus
  • Lukiokoulutuksen houkuttelevuutta Tuusulassa on lisättävä monipuolistamalla valinnaisuutta ja tarjoamalla erikoistumismahdollisuuksia
  • Opetusryhmäkoot pidettävä kohtuullisina
  • Pidetään kyläkoulujen puolta
  • Opettajien työhyvinvoinnista on pidettävä huolta varmistamalla opettajien pääsy täydennyskoulutukseen
 • Yhteistyö on voimaa myös koulutuksessa
  • Oppilaanohjauksen, kouluterveydenhuollon, koulun ja perheen välistä yhteistyötä on tiivistettävä
  • Koulujen iltapäiväkerhotoimintaan lisävauhtia yhteistyöllä urheiluseurojen ja muiden järjestöjen kanssa

 

TYÖ – työnteon tulee olla kannattavaa.  Ostovoimaa syövät veronkorotukset eivät ole ensisijainen keino kattaa palveluita!

 • Veroprosentin on oltava kilpailukykyinen naapurikuntiin verrattuna, jotta Tuusulassa kannattaa edelleen työllistää ja tehdä työtä
 • Ensisijainen keino tervehdyttää kunnan taloutta on uudistaa toimimattomia ja raskaita rakenteita
 • Kuntalaisten kokonaisverorasitukseen on kiinnitettävä huomiota myös puhuttaessa kiinteistöverotuksen tai kunnallisten taksojen nostoista
  • Kiinteistöverolle on saatava vastinetta ja taksoissa on noudatettava kustannusvastaavuutta
 • Houkutellaan Tuusulaan uusia yrityksiä, sillä yritykset tuovat mukanaan myös työpaikat
  • Tuusulan tavoitteesta sataprosenttisesta työpaikkaomavaraisuudesta ei tule tinkiä

 

KUNNAN PALVELUT– järkevällä taloudenhoidolla kannetaan vastuuta kuntapalveluiden toimivuudesta ja hyvinvoinnista.

 • Kunnan on säännöllisin väliajoin tarkasteltava toimintaansa kriittisesti ja muokattava sitä järkevään, läpinäkyvään ja kustannustehokkaampaan suuntaan
  • Palveluiden tuottamisen ja kilpailutuksen tulee olla avointa
  • Kunnalla on oltava käyvät mittarit valvoa palveluiden laatua ja keinot puuttua nopeasti ongelmiin palveluiden laadussa ja saatavuudessa
 • Kuunnellaan kuntauudistusselvityksen tuloksia ”herkällä korvalla”

 

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ– rakennetaan järkevästi!

 • Pyöräteitä sekä kevyeen liikenteen väyliä tulee rakentaa kuntalaisten käyttöön ja niiden kunnosta on huolehdittava
 • Pimeät kulkualueet tulee valaista lisäämään turvallista liikkumista
 • Vakiintuneiden ylitysväylien turvallisuus on tarkistettava erikseen
 • Uusien asuinalueiden suunnitteluvaiheessa on otettava paremmin huomioon liikenneyhteyksien toimivuus – ne tulee suunnitella ja rakentaa ennen alueen muuta rakentamista
 • Tuusulasta nopea ja kilpailukykyinen omakotitalotonttien tarjoaja
 • Kuntalaisten yksilölliset tarpeet on huomioitava kaavojen rakentamismääräyksissä ja rakennusluvissa niin laajalti, kuin se on mahdollista.
 • Annetaan arvo myös vanhalle ja toimivalle – rakennettaessa uutta on myös vanhempaa rakennuskantaa pyrittävä säilyttämään
 • Palveluiden rakentaminen on toteutettava ympäristöarvoja kunnioittaen
 • Vapaana olevia rantoja ja ulkoilumetsiä tulee kunnostaa kuntalaisten virkistyskäyttöön
 • Kotiseutumme kaunis maisema on Tuusulan kilpailuvaltti myös matkailumielessä – tämän säilyttäminen edellyttää vesistöalueiden säännöllistä kunnostamista

 

YRITYSTOIMINNALLA – kunta menestyy ja voi hyvin. Tervetuloa työllistämään Tuusulaan!

 • Luodaan yritysystävällinen kunta
  • Kunnan tulee kaavoittaa liiketoiminnalle tontteja riittävästi, huomioiden pienyrittäjien mahdollisuus saada myös yritystontteja
  • Tehostetaan kunnan elinkeinopoliittista strategiatyötä
 • Yritysyhteistyötä koko Uudellamaalla on lisättävä ja kehitettävä – vahvistetaan yhdessä alueemme kilpailukykyä
 • Yrittäjyyskasvatus tulee huomioida kaikilla koulutusasteilla, jotta nuoret kiinnostuisivat yrittäjyyden mahdollisuuksista
 • Satsataan kunnan elinvoimaisuuteen ja houkutellaan kotiseudullemme uusia yrityksiä kohdistetulla markkinoinnilla

LIIKENNE– mennään bussilla!

 • Joukkoliikennettä tulee kehittää välittömästi
  • Yhteistyömahdollisuudet HSL:n kanssa selvitettävä uudelleen
  • Liikenneyhteyksiä lähikuntien välillä tulee lisätä
  • Raideliikenteen kehittäminen tulee huomioida palvelemaan tulevaisuuden liikkumista myös Tuusulassa: suunnitelmat kehäradasta ja Ruskeasannan asemasta on avattava uudelleen käsittelyyn Vantaan kanssa, lentoratahankkeessa aloitettava Hyrylän aseman suunnittelu
 • Liitäntäparkit osaksi hyvää liikennöintiä
 • Kehä IV on ensisijainen hanke parantamaan poikittaisliikennettä
 • Itäinen ohikulkutie toteutettava
 • Tarkastellaan liikenteen solmukohtia: esimerkiksi Koskenmäen liikenneympyrä on uudistettava vastaamaan kasvavaa liikennöintiä